Regelement Jaarplaatsen 2022

Beste recreant,

Hartelijk welkom op Recreatiepark ’t Zand.
Samen met u proberen wij uw verblijf hier naar uw zin en onze tevredenheid te laten verlopen. Naast de gebruikelijke Recron-voorwaarden voor jaarplaatsen hebben wij een aantal gedragsregels en aanvullende voorwaarden opgesteld.

Wij wensen u een prettig verblijf op Recreatiepark ’t Zand. Familie van Loon

Belangrijke telefoonnummers:

Receptie camping +31 (0)135081746 Directeur/beheerder: Roland Geppaard +31 (0)653543415
Indien u overlast ondervindt verzoeken wij u dit ten tijde van de overlast te melden bij de directeur/beheerder (+31(0)135081746 of +31(0)653543415

Huisartsenpost Tilburg
Lage Witsiebaan 2-A, 5042 DA Tilburg
Huisartsenpraktijk Alphen
Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen
Politie
Alarmnummer
Gemeente Alphen-Chaam
(voor zaken betreffende recreatieplas en gemeentelijk dagstrand)

+31 (0)855360300 +31 (0)135081005

0900-8844 112
14013

Begripsbepalingen

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit kampeerreglement bepaalde wordt verstaan:

 1. Directie Camping ’t Zand Alphen BV: Familie van Loon
 2. Directeur/Beheerder: Roland Geppaard De door de directie van Camping ’t Zand Alphen B.V. aangestelde persoon die belast is met de dagelijkse leiding van de camping. Tel. + 31(0)135081746 +31(0)653543415
 3. Recron-voorwaarden: In de Recron-voorwaarden staan alle rechten en plichten tussen ondernemer en gasten. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB.
 4. Camping, Recreatiepark: Het gebied, met alle daarbij horende voorzieningen, dat is ingericht voor het plaatsen ofwel geplaatst houden van kampeermiddelen (tent, vouwwagen, camper, (sta)caravan of chalet.
 5. Kampeerterrein: Het op de camping, met een naam of letter aangeduide terrein, met alle daarbij behorende voorzieningen, dat is ingericht en bestemd voor jaarplaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen of plaatsen voor verhuuraccommodaties.
 6. Staanplaats:
  Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van een kampeermiddel te onderscheiden in een jaarplaats, seizoenplaats, toeristische plaats of plaats voor verhuuraccommodatie.
 7. Recreant:
  De natuurlijke persoon die met Camping ’t Zand Alphen BV een huurovereenkomst voor een jaarplaats, een seizoenplaats, toeristische plaats of verhuuraccommodatie aangaat (zonder dat er van permanente bewoning sprake is).
 8. Logé:
  Is een gast die gelijktijdig met de huurder van de staanplaats en/of met één of meerdere gezinsleden zoals vermeld op de aanmeldingsovereenkomst overnacht.
 9. Onderverhuur:
  Hiervan is sprake als er een persoon op de plaats verblijft, die niet op de aanmeldingslijst staat, zonder dat de huurder van de jaarplaats aanwezig is.
 10. Aan- en bijbouwsels:
  Alle in of op de grond te plaatsen voorwerpen als schuurtjes, zonneschermen, windschermen, pergola’s, antennes, uitpaden, terrassen, uitbouwen van stacaravans/chalets, afrasteringen, etc. Voor al deze aan-en bijbouwsels is schriftelijke goedkeuring nodig (aanvraagformulieren te verkrijgen in de receptie)
 11. Zwemplas en dagstrand Gemeente Alphen-Chaam;
  De gemeente is eigenaar van de zwemplas en het daarbij horende dagstrand en dagrecreatieterrein.

Artikel 1 Recron-voorwaarden

Naast dit kampeerreglement zijn op alle overeenkomsten tot gebruik van staanplaatsen tevens de Recron-voorwaarden vaste plaatsen d.d. 1-3-2016 van toepassing. Extra exemplaren van deze voorwaarden zijn bij de receptie verkrijgbaar.

Artikel 2 Brand/Brandveiligheid
Artikel 2.1 Brand/ongeval
Van brand of een ongeval moet direct melding worden gemaakt bij de directeur/beheerder of de receptie (+31(0)135081746 of +31(0)653543415). Een rampenplan is aanwezig, dit en de vluchtroutes liggen ter inzage bij de receptie.

Artikel 2.2 Brandveiligheid

In iedere stacaravan op een jaarplaats dient minimaal een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn. Verplicht is een poederblusser met een gewicht van 2 kg, constante drukuitvoering. Rijkskeurmerk 1479, alsmede EN 3 gekeurd. De brandblusser moet met een beugel worden opgehangen. De brandblusser moet geschikt zijn voor het blussen van branden in de brandklassen A- B en C. Tevens moet de brandblusser jaarlijks van een nieuwe goedkeuring worden voorzien. Ook raden wij u aan een brandmelder/CO2 melder te plaatsen in uw stacaravan/chalet.

Artikel 2.3 Brand/Stormverzekering

De huurder van de jaarplaats is verplicht het kampeermiddel op de jaarplaats minstens voor brand/stormschade te verzekeren.

Artikel 2.4 Kampvuur

Het maken van een kampvuur of open vuur is zowel op, als buiten de camping ten strengste verboden. Barbecues zijn toegestaan mits deze verplaatsbaar zijn en dienen te worden opgeborgen in de schuurtjes. Alleen barbecues op kolen, gas of elektra zijn toegestaan. Houtbarbecues zijn verboden. Bij het gebruik van een barbecue dient u naast de barbecue een emmer water te plaatsen. Vuurkorven, vuurschalen en tuinhaarden zijn niet toegestaan.

Artikel 3 Afval

Deponeer uw afval regelmatig en tijdig in de containers, die zich aan de ingang van de camping bevinden en laat dit afval zeker niet op andere plaatsen achter.
Er zijn aparte containers voor:

 • - Glas
 • - Papier
 • - Tuin- en snoeiafval
 • - Klein huishoudelijk afval (wat u thuis in de pedaalemmer deponeert) Al het andere afval, zoals o.a. klein chemisch afval, grof afval, koelkasten e.d. dient u zelf van de camping af te voeren.
  Schoonhouden terrein
  Help met de directeur/beheerder de camping ordelijk en hygiënisch te houden. Met nadruk wordt verzocht de sanitaire inrichtingen hygiënisch te houden en eventueel misbruik direct bij de directeur/beheerder te melden (+31(0)135081746 of +31(0)653543415) Artikel 4 Gebruik staanplaatsen door recreanten.
  Artikel 4.1 Aanmelden personen
  Per jaarplaats mogen maximaal 7 personen (incl. de huurder van de jaarplaats, gezinsleden of personen die niet tot het gezin behoren) ingeschreven staan, welke zonder overnachtingskosten gebruik mogen maken van de jaarplaats. Onder deze personen mogen geen onderhuurders zijn. Personen die niet tot deze 7 ingeschreven personen behoren, dienen overnachtingskosten te betalen

of de dan geldende afkoopsom per jaar. Voor alle ingeschreven personen geldt dat het verblijf voor recreatief gebruik van de jaarplaats moet zijn.
De huurder van de jaarplaats dient te alle tijde de hoofdgebruiker van de jaarplaats te zijn.
De opgave van de 7 personen dient te geschieden via de Mijn Omgeving van de website (www.tzand.nl). Deze gegevens mogen tot uiterlijk 1 januari 2022 gewijzigd worden. Opgave van extra personen zoals logées of onderhuurders dient u op te geven via de formulieren logées jaarplaatsen of onderverhuur jaarplaatsen. Deze kunnen wij op verzoek toesturen. De verschuldigde overnachtingskosten dienen voor aankomst van de personen door de huurder van de jaarplaats te zijn voldaan.

Camping ’t Zand Alphen BV mag te allen tijde personen die worden aangemeld weigeren zonder hiervoor uitleg verschuldigd te zijn. De huurder van de jaarplaats blijft aansprakelijk voor het gedrag van de aangemelde personen en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.

Voor groepen jongeren is het niet mogelijk op de jaarplaats te verblijven zonder aanwezigheid van de huurder van de jaarplaats.
De aanwezige personen dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren tegenover de directeur/beheerder of bevoegd personeel van Camping ’t Zand Alphen BV. Bij herhaald misbruik is de directeur/beheerder bevoegd het huurcontract met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarna binnen 14 dagen de plaats dient te zijn ontruimd en leeg en schoon te worden opgeleverd, zonder teruggaaf van de huur of andere vergoeding.

Artikel 4.2 Logées

De huurder van de jaarplaats dient logées vooraf te melden en de overnachtingskosten te voldoen. Het aanmelden van logées kan via het formulier logées jaarplaatsen. Deze kunnen wij op verzoek toesturen.
De verschuldigde overnachtingskosten dienen voor aankomst van de logées door de huurder van de jaarplaats te zijn voldaan. Camping ’t Zand Alphen BV mag te allen tijde personen die worden aangemeld weigeren zonder hiervoor uitleg verschuldigd te zijn. De huurder van de jaarplaats blijft aansprakelijk voor het gedrag van de aangemelde logées en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.

Artikel 4.3 Onderverhuur
Schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder van Camping ’t Zand Alphen BV is vereist. Van onderverhuur is sprake als er een persoon op de jaarplaats verblijft, zonder dat de huurder van de jaarplaats of één van de medegasten die zijn aangemeld via de Mijn Omgeving aanwezig zijn. Onderverhuur is enkel toegestaan voor recreatief gebruik.
Onderverhuur met tussenkomst van derden of andere boekingsmogelijkheden is niet toegestaan. Personen die onderhuren dienen vooraf te worden aangemeld via het formulier onderverhuur jaarplaatsen. Na schriftelijke goedkeuring door de directeur/beheerder van Camping ’t Zand Alphen BV. De verschuldigde overnachtingskosten dienen voor aankomst van de onderhuurders door de huurder van de jaarplaats te worden voldaan. Camping ’t Zand Alphen BV mag te allen tijde personen die worden aangemeld weigeren zonder hiervoor uitleg verschuldigd te zijn. De huurder van de jaarplaats blijft aansprakelijk voor het gedrag van de aangemelde logées en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.
Het aantal nachten dat de jaarplaats wordt onderverhuurd mag niet meer bedragen dan het aantal nachten dat de huurder van de jaarplaats zelf gebruik maakt van de jaarplaats.

Artikel 4.4 Permanente bewoning is niet toegestaan

Camping ’t Zand Alphen BV stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de aangegeven personen te plaatsen. Camping ’t Zand Alphen BV is verplicht de recreant de toegang tot het kampeerbedrijf te ontzeggen van zonsondergang tot

zonsopgang op de dagen dinsdag tot en met donderdag in de periode van 1 november tot 28 februari met uitzondering van schoolvakanties. Op bovengenoemde regel kunnen wij in bijzondere gevallen en tegen een administratieve vergoeding, jaarlijks opnieuw ontheffing verlenen. Ontheffing op de regel m.b.t. het verblijven in de winterperiode kunt u aanvragen middels het formulier ontheffing winterverblijf. Deze kunnen wij u op verzoek toesturen.

Het is niet toegestaan om zich op het adres van de jaarplaats/Camping ’t Zand Alphen BV in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Ook is het verboden om dat adres te gebruiken voor inschrijving in het handelsregister.

Artikel 4.5 Bezoek

Het ontvangen van bezoek op de camping is toegestaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Iedere bezoeker dient vóór 23:00 uur de camping te hebben verlaten. De huurder van de jaarplaats blijft aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers en dient hen in te lichten over het geldende kampeerreglement en de Recron-voorwaarden.

Artikel 4.6 Huisdieren

 1. Het hebben en houden van maximaal twee huisdieren (honden/katten) is in overleg toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  1. Het huisdier moet altijd zijn aangelijnd;
  2. De eigenaar of houder is aansprakelijk voor de schade die het huisdier aanricht; bevuiling van de camping dient onmiddellijk door de eigenaar/houder van het huisdier worden opgeruimd; het uitlaten dient te geschieden buiten de camping, op zodanige wijze dat voor de omgeving geen overlast optreedt.
 2. Honden van het pitbull-type worden onder geen enkel beding op de camping toegelaten. Ook geldt dit voor honden die als gevaarlijk of onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt. Het is uitdrukkelijk aan de directeur/beheerder voorbehouden te beoordelen of een hond gevaarlijk dan wel onbetrouwbaar is en dientengevolge de toegang tot de camping moet worden geweigerd. Bij de paden van de camping naar het recreatieterrein staan speciale rode afvalbakken voor hondenpoep. Het is verplicht om een zakje bij te hebben zodat bevuiling van de camping direct kan worden opgeruimd. De eigenaar/houder van de hond/kat dient in het bezit te zijn van de inentingspapieren van het huisdier.

Artikel 5 Inrichting en gebruik staanplaatsen

Opstelling op en gebruik van staanplaatsen dient te geschieden conform het kampeerreglement. Elke jaarplaats moet voorzien zijn van het plaatsnummer. Het plaatsnummer (aangeleverd door Camping ’t Zand Alphen BV) moet zo mogelijk zichtbaar geplaatst worden voor het raam bij de weg.

Artikel 5.1 Afmetingen stacaravan/chalet

Op een jaarplaats is plaatsing van één stacaravan/chalet toegestaan.
Aan de maximale maat kunnen beperkingen worden gesteld op basis van de perceeloppervlakte, omringende beplanting en de bereikbaarheid, zulks ter beoordeling en schriftelijke goedkeuring van de directeur/beheerder.

Artikel 5.2 Energiebronnen

Als energiebron(nen) ten behoeve van verlichting, verwarming, koken e.d. zijn enkel toegestaan:

 1. Gasnet Alle jaarplaatsen die gas verbruiken moet zijn aangesloten op het gasnet van Camping ’t Zand Alphen BV. Iedere stacaravan/chalet moet iedere twee jaar gekeurd en afgeperst worden. Hiervan moet de eigenaar van de stacaravan/chalet een keuringsrapport kunnen overleggen.
 2. Elektriciteitsnet/zonnecollectoren

Elektrische apparatuur dient te zijn voorzien van een KEMA-keur. Elektriciteit wordt geleverd door Camping ’t Zand Alphen BV. Aansluiting van elektrische installaties dienen te geschieden conform de normen en voorschriften volgens Nederlandse wetgeving.

Artikel 5.2 Aanbrengen beplanting en bomen

Het aanbrengen van randbeplanting is alleen toegestaan op jaarplaatsen binnen de perceelgrens, welke op aanvraag door de directeur/beheerder zal worden vastgesteld. Voor het plaatsen van randbeplanting dient u een aanvraagformulier in te vullen, welke te verkrijgen is in de receptie. Het aanplanten van conifeer, laurier, vuilboom en vogelkers is niet toegestaan. Rododendrons en Taxus worden aanbevolen. Randbeplanting op de jaarplaatsen mag niet hoger dan 1.50 m zijn, en mag pas na schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder geplant worden. De huurder van de jaarplaats is zelf verantwoordelijk voor de beplanting en de bomen op de jaarplaats. Vóór 1 november dient uw randbeplanting te zijn gesnoeid. Na deze periode zal uw randbeplanting door Camping ’t Zand Alphen BV gesnoeid worden, dit zal gebeuren op rekening van de huurder van de jaarplaats. Snoeiafval/tuinafval dient u zelf weg te brengen naar de daarvoor bestemde container bij de milieustraat. Hiervoor kunt u eventueel een kruiwagen of aanhanger lenen indien beschikbaar. Het is niet toegestaan snoeiafval aan de rand van de weg of in het bos achter te laten. Voor elke boom die u wilt verwijderen dient u een aanvraagformulier in te vullen, deze is in de receptie verkrijgbaar.

Artikel 5.3 Inrichting en onderhoud plaats

Het is niet toegestaan kunstgras te leggen, beelden, molens, ‘waterputten’, schoorstenen, trampolines e.d. te plaatsen. Ook is het maken van een vijver niet toegestaan (behoudens toestemming van de directeur/beheerder. Tuinverlichting staan wij in de regel toe. U heeft hiervoor wel schriftelijke toestemming nodig van de directeur/beheerder. Hebt u reeds verlichting dan kunt u dit alsnog laten toetsen door de directeur/beheerder.

Losse bloembakken en -potten zijn alleen toegestaan binnen de perceelgrens en mogen alleen op beperkte schaal aanwezig zijn, bij twijfel kunt u de directeur/beheerder raadplegen.
Het is niet toegestaan voorwerpen aan en/of in bomen te bevestigen. Uitgezonderd nestkastjes/vogelhuisje.

Houd uw jaarplaats ordelijk en netjes. In de periode van 1 november tot 1 maart dienen alle losse spullen op de jaarplaats zoals tuinmeubels opgeborgen te worden in de schuurtjes. Loungesets mogen eventueel blijven staan, maar mogen niet afgedekt worden met een hoes, zeil of plastic. Het plaatsen van kussenboxen op de jaarplaats is niet toegestaan. Bij twijfel t.a.v. de inrichting van de jaarplaats beslist de directeur/beheerder. Jaarlijks rond 1 november vindt er een controle van de jaarplaatsen uit.

Artikel 5.4 Aanpassing plaats

Voor het plaatsen van of het aanbrengen van wijzigingen op de staanplaats is vooraf schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder nodig. Aanvraagformulier zijn te verkrijgen in de receptie.

 1. Aan-en bijbouwsels zijn alle in of op de grond te plaatsen voorwerpen als schuurtjes, windschermen, kussenboxen, pergola’s antenne’s, schotels, uitpaden, terrassen, uitbouwen van stacaravans, afrasteringen, zonneschermen, etc.
 2. Er zijn geen aan- en of bijbouwsels toegestaan behoudens het:

a. Aanbrengen van een opstapje;

Het opstapje is maximaal 2.00 meter lang en 1.00 meter breed. Het dient demontabel te blijven en mag niet worden geplaatst op een vaste fundering.
b. Plaatsen van een terrasoverkapping

In bepaalde situaties zijn terrasoverkappingen toegestaan. Maximale afmeting is 4.00 x 3.50 meter, Merk Deponti, Type Bosco met vierkante staanders in de kleur antraciet. Na goedkeuring van de directeur/beheerder is het mogelijk één glazen zijwand te plaatsen.

c. Plaatsen van twee kleine modellen schuurtjes of één model grote schuur;

Op een jaarplaats zijn twee typen schuren toegestaan. Er mag één schuur met een lessenaarsdak worden geplaatst van 3.60 x 2.10 meter of twee schuren met een puntdak van 2.10 x 1.80 meter. Locatie van de schuren dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd. Bij twijfel beslist de directeur/beheerder. Schuurtjes mogen alleen op een losse betegelde ondergrond worden geplaatst en dienen van hout gemaakt te zijn. Het bijbouwsel moet worden geverfd met niet dekkende beits. (kleur in overleg met de directeur/beheerder). Als dakbedekking zijn alleen singles of dakpanplaten toegestaan. De schuurtjes dienen via Camping ’t Zand Alphen BV te worden aangeschaft.

 1. Uitbouwen van een stacaravan Uitbouwen van de stacaravan is alleen mogelijk indien het stalen chassis verlengd wordt met stalen binten en deze constructie het uitgebouwde gedeelte zodanig draagt dat verdere ondersteuning niet nodig is en de stacaravan eenvoudig te verplaatsen is en blijft. De stacaravan dient te allen tijde verplaatsbaar te zijn en blijven.
 2. Betegelen uitpad/terras Het is mogelijk om op een jaarplaats naast de uitweg een terras te betegelen.
  De omvang en de locatie worden vooraf op aanwijzing van de directeur/beheerder bepaald. In principe is 15 m2 toegestaan. De paden mogen 1 meter breed zijn. Verharding moet bestaan uit vierkante betontegels, afmetingen en kleuren in overleg.
 3. Aanbrengen houten hekwerk
  Houten hekwerken mogen maximaal 0.50 meter hoog zijn. Het gebruik van metalen afrasteringen (ijzeren hekwerken e.d.) is verboden, behoudens groen geplastificeerd gaas van 0.50 meter hoogte.

3. Asbest
Het gebruik van astbesthoudende producten is verboden

 1. Bomen kappen
  Het kappen van bomen kan alleen na schriftelijke goedkeuring van de directeur/beheerder.
 2. Wijzigingen in aan- en bijbouwsels
  Het plaatsen van of het aanbrengen van wijzigingen in aan- en bijbouwsels is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de directeur/beheerder. Dit geldt ook als u de kleur van de caravan of kozijnen wilt veranderen.
  De schriftelijke toestemming vervalt indien:

o Binnen drie maanden na schriftelijke toestemming niet met de werkzaamheden is gestart;

o De werkzaamheden gedurende drie maanden gestaakt zijn;
o De werkzaamheden twaalf maanden na schriftelijke toestemming niet zijn voltooid; o Deschriftelijktoestemmingisverleendopbasisvanmisleidendeinformatie.

Een aanvraag voor het verkrijgen van toestemming dient u schriftelijk bij de directeur/beheerder in. Naast een toelichting op de aard van de aanvraag (bijv. materiaalkeuze) overlegt u een duidelijke tekening met daarop de bestaande als de gewenste situatie. De directeur/beheerder kan, zo nodig in overleg uw kampeermiddel toetsen aan de voorschriften en wijzigingen in de aanvraag opleggen c.q. nadere bepalingen stellen.

Uitbouwen van de stacaravan is niet toegestaan in de periode van 1 april tot 1 september. Overige bouwactiviteiten zijn niet toegestaan gedurende de gehele Pasen, Meivakantie, Hemelvaart, Pinksterenperiode en de maanden juli en augustus. Behoudens schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder.

Artikel 5.5 Bijplaatsing tent

Op de staanplaats is één partytent toegestaan indien er geen terrasoverkapping staat. Op de partytent mag geen tentdoek zitten tussen 1 november en 1 maart. Verder mag één extra overnachtingstent worden geplaatst van maximaal 5 m2, mits deze naast de stacaravan en bij voorkeur tegen de bosrand wordt geplaatst. Bij twijfel: overleg met de directeur/beheerder.

Artikel 5.6 Verkoop met behoud van staanplaats

Verkoop van uw stacaravan/chalet met behoud van de staanplaats kan alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder. De verkoopvoorwaarden kunt u afhalen in de receptie.

Artikel 5.7 Plaatsing/vervanging

 1. Plaatsing en/of vervanging van een stacaravan/chalet op de jaarplaats kan alleen na schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder. De directeur/beheerder toetst de afmetingen van het nieuwe kampeermiddel en bepaalt de plaats van het kampeermiddel op de jaarplaats. Ook vindt toetsing plaats naar merk, type en eisen van welstand en orde. Het aanzien van het kampeermiddel moet, zowel wat vorm als kleur betreft, aangepast zijn en blijven aan de omgeving.
 2. Bij plaatsing van het kampeermiddel dienen de aanwijzingen, die door de directeur/beheerder worden gegeven, stipt te worden opgevolgd.
 3. Plaatsing gebeurt op kosten van de recreant. Camping ’t Zand Alphen BV kan in opdracht van de recreant het kampeermiddel plaatsen tegen een daarvoor vastgesteld tarief. Camping ’t Zand Alphen BV is niet aansprakelijk voor schade die daarbij aan het kampeermiddel wordt aangericht, tenzij deze schade te wijten is aan een tekortkoming welke aan de directie of diens personeel kan worden toegerekend.
 4. Aansluiting van elektrische installaties dient te geschieden conform de normen en voorschriften volgens Nederlandse wetgeving. Aansluiting van riolering, elektra, gas en CAI kan worden gedaan door Camping ’t Zand Alphen BV.

Artikel 5.8 Verbod graafwerk

Het is verboden op de kampeerterreinen en/of rond de stacaravan/chalet te graven of geulen te maken.

Artikel 5.9 Zwembaden

Het plaatsen van zwembaden zijn op het kampeerterrein en de jaarplaats verboden, behoudens het plaatsen van een kinderbadje met een doorsnede van maximaal 1.5 m en een diepte van max. 30 cm. Deze mogen alleen op de eigen jaarplaats geplaatst worden en niet op het veld.
De huurder van de plaats blijf te allen tijde verantwoordelijk.

Graag uw attentie: wanneer u waterslangen in de zon legt en daarna water pakt van een tappunt (bijvoorbeeld om een badje te vullen of kinderen af te spoelen) kan er legionella ontstaan in de waterslang. U kunt dus beter geen waterslangen gebruiken.

Artikel 6 Slagboom

Toegang tot de camping met een auto werkt via kentekenregistratie. U kunt meerdere kentekens laten registreren. Per jaarplaats heeft één auto toegang. Bij misbruik kunnen wij de toegang tot de camping deactiveren. Toegang met een tweede auto is mogelijk, hieraan zijn jaarlijkse kosten verbonden. De slagboom werkt tussen 7:00 en 23:00 uur.

Artikel 7 Motorvoertuigen

Op de camping zijn de regels van het Nederlands verkeersreglement van kracht.
Motorvoertuigen mogen op de camping niet harder rijden dan 15 km per uur en dienen gestald te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats(en). Het parkeren van aanhangwagens is niet toegestaan, tenzij hier per dag uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur/beheerder voor is gekregen. Motorvoertuigen van bezoekers dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde parkeerplaats(en), gelegen buiten de camping, tenzij een dagpas wordt aangeschaft in de receptie (bij drukte en in het hoogseizoen niet mogelijk).

Het berijden van de camping of jaarplaatsen met quads, trikes is niet toegestaan, deze mogen daar ook niet gestald worden.
De meeste wegen op de camping zijn eenrichtingswegen. Gelieve u hieraan te houden.
Elektrisch buitenspeelgoed steps, skateboards, minibikes, monowheels en hoverboards zijn niet toegestaan.

Artikel 8 Gedrag

Aan hen die onder invloed van alcoholische drank verkeren, verdovende middelen gebruiken of zich anderszins misdragen, kan terstond het verdere verblijf op de camping worden ontzegd. Respecteer elkaars politieke en religieuze overtuiging en geef door uw uiterlijk geen aanstoot aan anderen. Toon eerbied voor de natuur, verniel geen bomen en/of struiken en laat de in het wild levende dieren met rust.

Artikel 8.1 Nachtrust

De nachtrust op de camping gaat in om 23:00 uur en duurt tot de volgende ochtend 7:00 uur. In deze periode mag er geen hinderlijk geluid worden gemaakt. Gedurende deze tijd is in-en uitrijden van de camping niet mogelijk. Ook mag dan geen gebruik meer worden gemaakt van motorvoertuigen op de camping.

Artikel 8.2 Muziek/geluid

Het hinderlijk ten gehore brengen van muziek of andere geluiden is niet toegestaan. Zogenaamde veldfeesten of andere feestelijke bijeenkomsten dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur/beheerder. Bij voorbaat wijzen wij u erop dat muziek en of installaties niet mogen worden gebruikt. Indien u overlast ondervindt verzoeken wij u dit te allen tijde op het moment dat de overlast plaatsvindt te melden bij de directeur/beheerder (tel. +31(0)135081746 of +31(0)653543415).

Artikel 8.3 Berijden jaarplaatsvelden

De velden voor jaarplaatsen mogen uitsluitend bij eerste aankomst en vertrek voor het laden en lossen bereden worden. Een sleutel om het toegangshek van het veld te openen kunt u lenen bij de receptie.

Artikel 8.4 Voetballen

Het voetballen op de velden zelf is voor iedereen verboden. Hiervoor is voldoende gelegenheid op het speelveld van de camping, nabij het campingstrand.

Artikel 8.5 Verwijdering van het terrein

De directeur/beheerder en het bevoegd personeel mogen personen, die het kampeerreglement niet naleven, onmiddellijk van de camping verwijderen.

Artikel 9 Legionella

Wanneer u na een lange periode weer gebruik maakt van de waterleiding, dient u in uw stacaravan/chalet de kranen te openen, daarna de hoofdkraan te openen en enkele minuten goed te laten doorstromen alvorens de binnenkranen te sluiten.

Artikel 10 Wassen voertuigen

Op het campingterrein is het niet toegestaan om motorvoertuigen te wassen.

Artikel 11 Verkoopverbod

Het is niet toegestaan caravans, tenten, auto’s of andere voertuigen te gebruiken voor de verkoop van artikelen of voor verspreiding van drukwerken. Verder is het verboden op, aan of bij de caravans, tenten, auto’s of andere voertuigen kentekenen aan te brengen waaruit blijkt dat deze te koop of te huur worden aangeboden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

Iedere kampeerder en/of bezoeker is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aangericht. Schade veroorzaakt door handelingen (verwijtbaar gedrag) wordt dan ook op de veroorzaker verhaald.

Artikel 13 Uitsluiting aansprakelijkheid

Camping ’t Zand Alphen BV aanvaardt als exploitant geen aansprakelijkheid voor:

 • - Verlies van, schade aan of diefstal van bezittingen van de kampeerder en/of bezoeker;
 • - Verwonding, ongeval of ziekte van personen op de camping veroorzaakt;
 • - Schade veroorzaakt door bomen, schade aan bomen of vallende takken;
 • - Onklaar geraken of buiten werking treden van technische installaties van kampeerders/bezoekers, welke worden veroorzaakt door storing of defect aan openbare voorzieningen en de schade daaruit voortvloeiende. Artikel 14 Niet voorziene gevallen In alle gevallen waarin deze kampeerregels niet voorzien is de beslissing aan de directeur/beheerder van Camping ’t Zand Alphen BV. Artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming (jaarplaatsen) Per 25 mei 2018 is in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Op onze website www.tzand.nl kunt u de privacyverklaring nalezen. Tijdens uw verblijf kunnen er diverse foto- en beeldopnamen worden gemaakt, welke voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat u hiermee akkoord als ook met de privacyverklaring. Artikel 16 Citeertitel Kampeerreglement jaarplaatsen 2022 is opnieuw vastgesteld door de directie van Camping ’t Zand Alphen BV. Alphen, september 2021.
  Als geciteerd wordt ‘kampeerreglement’ wordt hieronder verstaan: Kampeerreglement Jaarplaatsen Camping ’t Zand Alphen BV (2022)